Інформація, що розкривається ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ»
на виконання вимог частин першої та другої статті 12, частин першої та четвертої статті 121 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» станом на 01.01.2022

Назва Опис
1 Відомості про найменування

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ»

2 Інформація про торгівельні марки (знаки для товарів і послуг)

Свідоцтво на знаки для товарів і послуг № 227114 від 25.05.2017

Лист-погодження від 08.01.2019

3 Відомості про державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 № 647860

Дата запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 24.09.2007

Номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 1 070 102 0000 029970

Ідентифікаційний код 35429675

4 Відомості про місцезнаходження

08131, Київська область, Києво-Святошинський (Бучанський) район, село Софіївська Борщагівка, вулиця Велика Кільцева, будинок 56

5 Відомості про режим робочого часу

Робочі дні: понеділок-п′ятниця з 9:00-18:00 без перерви

Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні

6 Контактний телефон

+380 44 5033555

7 Адреса електронної пошти

info.insurance@vidi.ua

8 Відомості щодо включення до Державного реєстру фінансових установ

ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ» зареєстровано як фінансову установу відповідно до розпорядження Держфінпослуг

Дата прийняття та номер рішення про переоформлення свідоцтва: 26.02.2010 № 431-ПС

Реєстраційний номер 11102088

Свідоцтво про державну реєстрацію фінансової установи серія СТ № 511

Дата видачі свідоцтва 26.02.2010

Посилання на сайт Національного банку України для перевірки - https://kis.bank.gov.ua

9 Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи

Наглядова рада не утворювалася.

Виконавчий орган – Директор: Загреба Іван Миколайович

10 Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи

Відокремлені підрозділи відсутні

11 Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації

Провадження у справі про банкрутство не порушувалось, процедура санації не застосовувалась.

12 Рішення про ліквідацію

Рішення про ліквідацію не приймалось

13 Вебсайт

https://insurance.vidi.ua

Лист-погодження від 08.01.2019

Сертифікат про реєстрацію доменного імені

14 Перелік фінансових послуг
 1. Страхова діяльність у формі добровільного страхування від нещасних випадків:

 2. Страхова діяльність у формі добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного):

 3. Страхова діяльність у формі добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу):

 4. Страхова діяльність у формі добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ:

 5. Страхова діяльність у формі добровільного страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)]:

 6. Страхова діяльність у формі добровільного страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)]:

 7. Страхова діяльність у формі добровільного страхування фінансових ризиків:

 8. Страхова діяльність у формі добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту):

 9. Страхова діяльність у формі добровільного медичного страхування (безперервне страхування здоров’я):

 10. Страхова діяльність у формі добровільного страхування медичних витрат:

 11. Страхова діяльність у формі добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника):

Посилання на сайт Національного банку України для перевірки - https://kis.bank.gov.ua

Порядок та умови надання вказаних послуг в сфері страхування здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком. Загальні умови і порядок здійснення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно відповідно до вимог ЗУ «Про страхування». Конкретні умови страхування визначаються при укладенні договору страхування відповідно до законодавства.

15 Вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги

Вартість послуги у сфері страхування обчислюються страховиком актуарно (математично). Конкретна вартість послуги визначається у відповідності до затверджених Правил страхування (для конкретного виду добровільного страхування) та залежно від погоджених сторонами умов страхування, що мають значення для визначення вартості послуги (наприклад розміру страхової суми, франшизи, строку страхування) та зазначається в конкретному договорі страхування.

16 Загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками

Вартість послуги у сфері страхування визначається відповідності до затверджених Правил страхування (для конкретного виду добровільного страхування) та залежно від погоджених сторонами умов страхування, що мають значення для визначення вартості послуги (наприклад розміру страхової суми, франшизи, строку страхування) та зазначається в проєкті договору страхування.

Порядок сплати податків і зборів за рахунок клієнта в результаті отримання фінансової послуги здійснюється відповідно до чинного податкового законодавства.

Зокрема, відповідно до Податкового кодексу України та Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24.12.2010 № 997

«Про затвердження Порядку застосування підпунктів 165.1.27 та 165.1.28 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Податкового кодексу України щодо страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум та пенсійних виплат, отримуваних платником податку за договорами страхування, недержавного пенсійного забезпечення, пенсійного вкладу та довірчого управління» до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку не включається сума страхової виплати, страхового відшкодування або викупної суми, отримана платником податку від страховика-резидента за договором страхування, іншим, ніж довгострокове страхування життя (у тому числі страхування довічних пенсій) та недержавне пенсійне забезпечення, у разі виконання таких умов:

 1. При страхуванні майна платника податку:

  1. Під час страхування майна сума страхового відшкодування не може перевищувати вартість застрахованого майна, визначену за звичайними цінами на дату укладення страхового договору, збільшену на суму сплачених страхових платежів (страхових внесків, страхових премій).

   При цьому звичайна ціна застрахованого майна визначається в порядку, встановленому законом.

  2. У разі якщо сума страхового відшкодування перевищує вартість застрахованого майна, визначену за звичайними цінами на дату укладення договору страхування, збільшену на суму сплачених страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), податковий агент від суми такого перевищення утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за ставкою, визначеною у пункті 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу (18 відсотків бази оподаткування).

  3. Про суму здійснених виплат страхового відшкодування податкові агенти повідомляють органи державної податкової служби у складі податкової звітності за черговий податковий період.

 2. При страхуванні цивільної відповідальності платника податку:

  1. При страхуванні цивільної відповідальності платника податку сума страхового відшкодування, яка не включається до загального місячного або річного оподаткованого доходу платника податку, не може перевищувати розмір шкоди, фактично завданої вигодонабувачу (бенефіціару), яка визначається за звичайними цінами на дату такої страхової виплати.

  2. У разі якщо сума страхового відшкодування перевищує зазначений розмір шкоди, податковий агент від суми такого перевищення утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за ставкою, визначеною у пункті 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу (18 відсотків бази оподаткування).

17 Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг

За загальним правилом, відповідно до ст. 997 Цивільного кодексу України договір страхування припиняється у випадках, встановлених договором та законом.

Страхувальник або страховик може відмовитися від договору страхування у випадках, встановлених договором та законом.

Страхувальник або страховик зобов'язаний повідомити другу сторону про свій намір відмовитися від договору страхування не пізніш як за тридцять днів до припинення договору, якщо інше не встановлено договором.

Якщо страхувальник відмовився від договору страхування, страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення строку договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, та фактично здійснених страховиком страхових виплат.

Якщо відмова страхувальника від договору обумовлена порушенням умов договору страховиком, страховик повертає страхувальникові сплачені ним страхові платежі повністю.

Якщо страхувальник або страховик відмовився від договору страхування, договір припиняється.

За загальним правилом, відповідно до ст. 28 ЗУ «Про страхування» дія договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін.

Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування.

Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.

У разі дострокового припинення дії договору страхування, крім договору страхування життя, за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі, за умови дострокового припинення договору страхування.

Розрахунок сум, належних до повернення страхувальнику, здійснюється після врегулювання всіх заявлених за таким договором страхових випадків: прийняття рішень про виплату страхового відшкодування або про відмову у виплаті страхового відшкодування.

У разі сплати страхового платежу декількома частинами (в розстрочку), несплачені частини страхового платежу віднімаються від суми страхового платежу, належної до повернення страхувальнику

Конкретний порядок здійснення розрахунків з клієнтом внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги визначається в проекті договору.

У разі розірвання договору страхування зобов’язання сторін за цим договором припиняються.

18 Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору
19 Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій
20 Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується);

Не застосовується

21 Порядок внесення змін та доповнень до договору

Зміни до договору страхування вносяться за згодою страховика та страхувальника шляхом укладання додаткового договору до такого договору страхування.

22 Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги

-----------------------

23 Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг

ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ» чітко дотримується чинного законодавства, зокрема, у сферах захисту прав споживачів, надання фінансових послуг.

Споживачам надається вільний доступ до інформації про страхові послуги.

Можливий особистий прийом споживачів керівництвом компанії.

Будь-які спори щодо відносин, які походять з договору страхування чи виникають у зв’язку з ним, підлягають врегулюванню у досудовому порядку шляхом переговорів.

У випадку недосягнення згоди щодо врегулювання спірних питань, кожен споживач послуг ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ» має право звернутись зі скаргою до:

 • Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1);

 • Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області (08133, Київська обл., Києво-Святошинський (Бучанський) р-н, м. Вишневе, вул. Балукова, 22);

 • НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, телефон: +380 800 505 240). Інформацію про НБУ для захисту прав споживачів можна переглянути за наступними посиланнями:
  https://bank.gov.ua/ua/contacts
  https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection

 • також до суду за захистом своїх прав.

24 Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства.

ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ» несе відповідальність згідно чинного законодавства та умов договору.

За несвоєчасну виплату страхового відшкодування ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ» несе майнову відповідальність шляхом сплати страхувальнику неустойки (штрафу, пені) в розмірі, що передбачений договором страхування.

25 Адреса, за якою приймаються скарги споживачів

08131, Київська область, Києво-Святошинський (Бучанський) район, село Софіївська Борщагівка, вулиця Велика Кільцева, будинок 56

Електронна пошта: info.insurance@vidi.ua

Звернутися до ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ» зі скаргою можна шляхом:

 • направлення письмової скарги на адресу за місцезнаходженням ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ»;

 • направлення письмової скарги, що підписана електронним цифровим підписом на адресу електронної пошти ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ»;

 • безпосередньої подачі письмової скарги у відділі врегулювання ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ».

26 Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Адреса для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601.

Адреса для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601

Телефон: 0 800 505 240

Сайт: https://bank.gov.ua

27 Інформація про кількість акцій фінансової установи та розмір часток, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, а також перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи або належна їм кількість акцій фінансової установи перевищують 5 відсотків

Статутний капітал (його частка) не перебувають у власності членів виконавчого органу ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ».

Перелік осіб, частки яких у статутному капіталі ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ» перевищують 5 відсотків:

ТОВ «ВІДІ ЕЛІТ» (35534844, УКРАЇНА) – 9,5 відсотка;

ТОВ «ВІДІ-СКАЙ» (39195699, УКРАЇНА) – 9 відсотків;

ТОВ «ВІДІ-КРАЙ МОТОРЗ» (39195463, УКРАЇНА) – 9 відсотків;

ТОВ «ВІДІ ГРАНД» (39502491, УКРАЇНА) – 9 відсотків;

ТОВ «ВІДІ АВТОСТРАДА» (31607392, УКРАЇНА) – 9,5 відсотка;

ТОВ «ВІДІ ЕЛЕГАНС» (36304293, УКРАЇНА) – 9 відсотків;

ТОВ «ВІДІ АВЕНЮ» (35411322, УКРАЇНА) – 9 відсотків;

ТОВ «ВІДІ АРМАДА» (35520716, УКРАЇНА) – 9 відсотків;

ТОВ «ВІДІ-САНРАЙЗ» (39207955, УКРАЇНА) – 9 відсотків;

ТОВ «ВІДІ-СТАР» (39200640, УКРАЇНА) – 9 відсотків;

ТОВ «ВІДІ НОРДВЕЙ» (40252545, УКРАЇНА) – 9 відсотків.

ПЕРЕЛІК ОСІБ, ЯКІ НАДАЮТЬ ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ

Найменування/ПІБ Ідентифікаційний код/
реєстраційний номер облікової картки платника податків
Вид послуги Обсяг повноважень
1 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК» 21685166 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
2 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІДІ ПАЛЬМІРА» 35038593 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
3 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» 35591059 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
4 ФОП ЗАЙЦЕВ ВІКТОР ВАДИМОВИЧ 3313710394 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
5 ФОП ЗАРАПІН КОСТЯНТИН ЛЕОНІДОВИЧ 3007821618 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
6 ФОП КОВАЛЕНКО МІЛА ІВАНІВНА 2610607464 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
7 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» 14361575 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
8 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДОБАНК» 09807862 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
9 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» 00032129 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
10 ФОП ПАВШЕНКО ЛЮДМИЛА ГЕНАДІЇВНА 2785400522 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
11 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕЖО СІТРОЕН Україна» 36872294 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
12 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» 14360570 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
13 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» 23697280 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
14 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РСІ ФАЙНЕНШИАЛ СЕРВІСИС ЮКРЕЙН» 35465410 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
15 ФОП СЕМКО ВЛАДИСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ 3139119374 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
16 ФОП ШЕРСТЮК ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 3210120014 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
17 ФОП ПОПЕНКО СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ 2801307236 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
18 АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» 33695095 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
19 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРЕКСІМБАНК» 00032112 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
20 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОБАНКЕР» 41704968 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
ПРАВИЛА СТРАХУВАННЯ
АРХІВ

Розкриття інформації за період до 01.01.2022

ПУБЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

которая раскрывается ОДО «СК «ВИДИ-СТРАХОВАНИЕ» во исполнение требований части четвертой статьи 121 Закона Украины «Про финансовые услуги и государственное урегулироваие рынков финансовых услуг»
Назваие Описание
1 Полное наименование финансового учреждения: общество с дополнительной ответственностью «Страховая компания «ВИДИ-СТРАХОВАНИЕ»
2 Идентификационный код финансового учреждения: Код по ЕГРПОУ: 35429675
3 Место расположения финансового учреждения: Код территории по КОАТУУ: 3222486201, почтовый индекс 08131, Киевская область, Киево-Святошинский район, село Софиевская Борщаговка, улица Большая Кольцевая, дом 56.
4 Список финансовых услуг, которые предоставляются финансовым учреждением: 1. Добровольное страхование от несчастных случаев;
2. Добровольное страхование наземного транспорта (кроме железнодорожного);
3. Добровольное страхование грузов и багажа (грузобагажа);
4. Добровольное страхование от огневых рисков и рисков стихийных явлений;
5. Добровольное страхование имущества [кроме железнодорожного, наземного, воздушного, водного транспорта (морского внутреннего и других видов водного транспорта), грузов и багажа (грузобагажа)];
6. Добровольное страхование ответственности перед третьими лицами [кроме гражданской ответственности владельцев наземного транспорта, ответственности владельцев воздушного транспорта, ответственности владельцев водного транспорта (включая ответственность перевозчика)];
7. Добровольное страхование финансовых рисков;
8. Добровольное страхование кредитов (в том числе ответственности заемщика за непогашение кредита);
9. Добровольное медицинское страхование (беспрерывное страхование здоровья);
10. Добровольное страхование медицинских расходов;
11. Добровольное страхование гражданской ответственности собственников наземного транспорта (включая ответственность перевозчика).
5 Сведения про собственников существенного участия (в том числе лиц, которые осуществляют контроль за финансовым учреждением) 1. Сведения про участников (учредителей, акционеров) финансового учреждения, владеющих долей (паем, пакетом акций), которая составляет не менее 10 процентов уставного капитала финансового учреждения:
Указанные участники (учредители, акционеры) отсутствуют.
2. Сведения про юридических лиц, которые контролируются участниками (учредителями, акционерами) финансового учреждения, владеющих долей (паем, пакетом акций), которая составляет не менее 10 процентов уставного капитала финансового учреждения:
Указанные юридические лица отсутствуют.
3. Сведения про юридических или физических лиц, которые осуществляют контроль за юридическими лицами – участниками (учредителями, акционерами) финансового учреждения, владеющих долей (паем, пакетом акций), которая составляет не менее 10 процентов уставного капитала финансового учреждения:
Указанные юридические или физические лица отсутствуют.
6 Сведения про состав наблюдательного совета и исполнительного органа финансового учреждения: Наблюдательный сонет не создавался. Исполнительный орган – Директор ОДО «СК «ВИДИ-СТРАХОВАНИЕ»: Загреба Иван Николаевич.
7 Сведения про обособленные подразделения финансового учреждения: Обособленные подразделения отсутствуют
8 Сведения про лицензии и разрешения выданные финансовому учреждению: 1. Лицензия на право осуществления Страховой деятельности в форме добровольного страхования от несчастных случав; серия и номер: АВ 377350; дата принятия и номер решения про выдачу лицензии: 13.11.2007 г. № 790-л; дата начала действия лицензии: 15.11.2007 г.; дата переоформления лицензии: 05.01.2010 г.; серия и номер переоформленной лицензии: АВ 500237; действующая лицензия.
2. Лицензия на право осуществления Страховой деятельности в форме добровольного страхования наземного транспорта (кроме железнодорожного); серия и номер: АВ 377351; дата принятия и номер решения про выдачу лицензии: 13.11.2007 г. № 790-л; дата начала действия лицензии: 15.11.2007 г.; дата переоформления лицензии: 05.01.2010 г.; серия и номер переоформленной лицензии: АВ 500238; действующая лицензия.
3. Лицензия на право осуществление Страховой деятельности в форме добровольного страхования грузив и багажа (грузобагажа); серия и номер: АВ 377352; дата принятия и номер решения про выдачу лицензии: 13.11.2007 г. № 790-л; дата начала действия лицензии: 15.11.2007 г.; дата переоформления лицензии: 05.01.2010 г.; серия и номер переоформленной лицензии: АВ 500239; действующая лицензия.
4. Лицензия на право осуществления Страховой деятельности в форме добровольного страхования от риска огня и рисков стихийных явлений; серия и номер: АВ 377353; дата принятия и номер решения про выдачу лицензии: 13.11.2007 г. № 790-л; дата начала действия лицензии: 15.11.2007 г.; дата переоформления лицензии: 05.01.2010 г.; серия и номер переоформленной лицензии: АВ 500240; действующая лицензия.
5. Лицензия на право осуществления Страховой деятельности в форме добровольного страхования имущества [кроме железнодорожного, наземного, воздушного, водного транспорта (морского внутреннего и других видов водного транспорта), грузов и багажа (грузобагажа)]; серия и номер: АВ 377354; дата принятия и номер решения про выдачу лицензии: 13.11.2007 г. № 790-л; дата начала действия лицензии: 15.11.2007 г.; дата переоформления лицензии: 05.01.2010 г.; серия и номер переоформленной лицензии: АВ 500241; действующая лицензия.
6. Лицензия на право осуществления Страховой деятельности в форме добровольного страхования ответственности перед третьими лицами [кроме гражданской ответственности собственников наземного транспорта, ответственности собственников воздушного транспорта, ответственности собственников водного транспорта (включая ответственность перевозчика)]; серия и номер: АВ 377355; дата принятия и номер решения про выдачу лицензии: 13.11.2007 г. № 790-л; дата начала действия лицензии: 15.11.2007 г.; дата переоформления лицензии: 05.01.2010 г.; серия и номер переоформленной лицензии: АВ 500242; действующая лицензия.
7. Лицензия на право осуществления Страховой деятельности в форме добровольного страхования финансовых рисков; серия и номер: АВ 377356; дата принятия и номер решения про выдачу лицензии: 13.11.2007 г. № 790-л; дата начала действия лицензии: 15.11.2007 г.; дата переоформления лицензии: 05.01.2010 г.; серия и номер переоформления лицензии: АВ 500243; действующая лицензия.
8. Лицензия на право осуществление Страховой деятельности в форме добровольного страхования кредитов (в том числе ответственности заемщика за непогашения кредита); серия и номер: АВ 398493; дата принятия и номер решения про выдачу лицензии: 01.07.2008 г. № 501-л; дата начала действия лицензии: 03.07.2008 г.; дата переоформления лицензии: 05.01.2010 г.; серия и номер переоформленной лицензии: АВ 500244; действующая лицензия.
9. Лицензия на право осуществления Страховой деятельности в форме добровольного медицинского страхования (непрерывное страхование здоровья); серия и номер: АВ 398494; дата принятия и номер решения про выдачу лицензии: 01.07.2008 г. № 501-л; дата начала действия лицензии: 03.07.2008 г.; дата переоформления лицензии: 05.01.2010 г.; серия и номер переоформленной лицензии: АВ 500245; действующая лицензия.
10. Лицензия на право осуществления Страховой деятельности в форме добровольного страхования медицинских затрат; серия и номер: АВ 398495; дата принятия и номер решения про выдачу лицензии: 01.07.2008 г. № 501-л; дата начала действия лицензии: 03.07.2008 г.; дата переоформления лицензии: 05.01.2010 г.; серия и номер переоформленной лицензии: АВ 500246; действующая лицензия.
11. Лицензия на право осуществления Страховой деятельности в форме добровольного страхования гражданской ответственности наземного транспорта (включая ответственность перевозчика); серия и номер: АВ 398496; дата принятия и номер решения про выдачу лицензии: 01.07.2008 г. № 501-л; дата начала действия лицензии: 03.07.2008 г.; дата переоформления лицензии: 05.01.2010 г.; серия и номер переоформленной лицензии: АВ 500247; действующая лицензия.
9 Годовая финансовая и консолидированная отчетность Отчетность СК "ВИДИ-СТРАХОВАНИЕ" 2015 год
Отчетность СК "ВИДИ-СТРАХОВАНИЕ" 2016 год
Отчетность СК "ВИДИ-СТРАХОВАНИЕ" 2017 год
Отчетность СК "ВИДИ-СТРАХОВАНИЕ" 2018 год
Отчетность СК "ВИДИ-СТРАХОВАНИЕ" 2019 год
Отчетность СК "ВИДИ-СТРАХОВАНИЕ" 2020 год
10 Сведения о возбуждении производства по делу о банкротстве, применения процедуры санации финансового учреждения: Производство о банкротстве не возбуждалось, процедура санации не применялась.
11 Решение про ликвидацию финансового учреждения: Решение про ликвидацию не принималось
12 Другая информация про финансовое учреждение, подлежащая обнародованию в соответствии с законом: (нет)
Правила добровольного страхования

ПЕРЕЛІК ОСІБ, ЯКІ НАДАЮТЬ ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ за період до 11.11.2023

Найменування/ПІБ Ідентифікаційний код/
реєстраційний номер облікової картки платника податків
Вид послуги Обсяг повноважень
1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГЕНТСТВО СТРАХОВОГО КОНСАЛТИНГУ» 31085752 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
2 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК» 21685166 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
3 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІДІ ПАЛЬМІРА» 35038593 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
4 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» 35591059 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
5 ФОП ГОЛОБОРОДЬКО ПАВЛО ВІТАЛІЙОВИЧ 3306400011 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
6 ФОП ГРИШКО ГАННА СЕРГІЇВНА 2826107869 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
7 ФОП ЗАЙЦЕВ ВІКТОР ВАДИМОВИЧ 3313710394 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
8 ФОП ЗАРАПІН КОСТЯНТИН ЛЕОНІДОВИЧ 3007821618 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
9 ФОП КОВАЛЕНКО МІЛА ІВАНІВНА 2610607464 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
10 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» 14361575 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
11 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДОБАНК» 09807862 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
12 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» 00032129 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
13 ФОП ПАВШЕНКО ЛЮДМИЛА ГЕНАДІЇВНА 2785400522 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
14 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕЖО СІТРОЕН Україна» 36872294 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
15 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» 14360570 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
16 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» 23697280 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
17 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РСІ ФАЙНЕНШИАЛ СЕРВІСИС ЮКРЕЙН» 35465410 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
18 ФОП СЕМКО ВЛАДИСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ 3139119374 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
19 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» 09806443 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
20 ФОП ШЕРСТЮК ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 3210120014 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором