Акція «РАЗОМ ДЕШЕВШЕ»

ОСНОВНІ УМОВИ АКЦІЇ «РАЗОМ ДЕШЕВШЕ»
1. Організатори Акції, територія та строки її проведення

1.1. Організатором Акції «Разом дешевше» (далі за текстом – Акція) є Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ», що розташоване за адресою: вул. Велика Кільцева, 56, с. Софіївська Борщагівка, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08131, Україна (далі за текстом - Організатор).

1.2. Територія проведення Акції: Київська обл. та м. Одеса.

1.3. Період проведення Акції – з 01.06.2021 р. по 31.07.2021 р. включно.

2. Правове регулювання проведення Акції

2.1. Проведення Акції здійснюється згідно з цими Правилами та законодавством України.

3. Учасники Акції

3.1.  В Акції можуть брати участь дієздатні фізичні особи, яким на момент проведення Акції виповнилося 18 років (у тому числі фізичні особи-підприємці) та які на період проведення Акції виконали всі необхідні умови, що викладені нижче (далі за текстом – Учасники чи Учасники Акції). Акція не поширюється на юридичних осіб.

3.2.  Учасниками Акції не можуть бути працівники підприємств, що входять до складу групи компаній VIDI, та члени їхніх родин (у тому числі працівники ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ» та члени їхніх родин).

4. Умови участі в Акції

4.1    Обов’язковою умовою участі в Акції є укладання особою, що відповідає вимогам розділу 3 цих Правил, в період проведення Акції договору добровільного страхування наземного транспорту (договір КАСКО)[1] з наступними умовами страхування:

4.1.1   об’єкт страхування - автомобіль, який а) раніше не був застрахований за договором КАСКО у ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ»: б) не перебуває в заставі в банку та в лізингу; в) не старіше 2013 року виробництва; г) країна виробник: усі країни окрім, Китаю, Індії та країн колишнього СРСР)

4.1.2  повне КАСКО[2] або повне КАСКО 50/50[3],

4.1.3   строк дії договору КАСКО – 1 рік,

4.1.4   територія дії договору КАСКО – Україна, за винятком:

  • зон бойових дій та військових конфліктів;

  • незаконно окупованих та (або) відчужених територіях, територіях Автономної Республіки Крим, м. Севастополь;

  • територій проведення антитерористичних операцій;

  • територій, визначених відповідно чинного законодавства України, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, або поза межами контролю української влади.

4.2  Учасники Акції при виконанні умов цієї Акції, мають можливість одночасно:

4.2.1  Отримати знижку в розмірі 5%[4] до страхового тарифу на договір КАСКО, укладеного згідно умов, зазначених п. 4.1 цих Правил.

4.2.2  Отримати знижку в розмірі 10%[5] на укладання договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (договір ОСЦПВВНТЗ)[6]. Термін дії договору ОСЦПВВНТЗ – 1 рік. Забезпеченим транспортним засобом за договором ОСЦПВВНТЗ може бути лише автомобіль, щодо якого було укладено договір КАСКО відповідно до п.4.1. цих Правил.

4.3   Знижки зазначені в п. 4.2.1 та п. 4.2.2 надаються спеціалістом зі страхування під час укладання договорів КАСКО та ОСЦПВВНТЗ, на які розповсюджуються умови цих Правил.

5. Інші умови.

Організатор не несе відповідальності за неотримання Учасниками знижок передбаченими умовами Акції у зв'язку з іншими незалежними від Організатора причинами.

5.1   Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої ним інформації Організатором з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України, у тому числі на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю чи інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, у тому числі право публікації (у тому числі його імені та фотографії) у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для відправки інформації, повідомлень (у тому числі рекламного характеру) тощо без обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання ніяким чином не буде відшкодовано Організатором Акції та/чи третьою особою. Надання такої згоди також розглядається в розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

5.2   Учасник Акції також підтверджує свою повну згоду для надсилання йому інформації, SMS-повідомлень (в т.ч., рекламного характеру) про наступні активності Організатора тощо без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції. Учасник має право в будь-який момент відмовитися від отримання інформації, SMS-повідомлень (у т.ч. рекламного характеру, про зазначені активності Організатора, тощо) письмовим повідомленням про таке рішення Організатора Акції.

5.3   Учасники Акції погоджуються з тим, що їхні дані можуть бути внесені до бази даних та використані Організатором без часових обмежень з інформаційною, маркетинговою чи рекламною метою.

5.4   Учасники Акції несуть особисту відповідальність за надану ними інформацію.

5.5   Організатор не несе відповідальність за достовірність наданої Учасниками Акції інформації щодо контактів з ними.

5.6   Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених цими Правилами, у випадку настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

5.7   У разі виникнення будь-яких спірних питань, що не врегульовані цими Правилами, ситуацій, які допускають неоднозначне трактування цих Правил, остаточне рішення приймає Організатор.

5.8   Усі Учасники Акції, беручи в ній участь, погоджуються з цими Правилами та зобов'язуються дотримуватися і виконувати їх.

5.9   Інформування про умови проведення Акції здійснюється фахівцем зі страхування та кредитування ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ» в момент укладення договорів КАСКО та ОСЦПВВНТЗ в місці проведення Акції, а також шляхом розміщення цих умов на офіційному сайті vidi-insurance.com. Крім того, консультації щодо участі в Акції можна отримати за телефонами: (044) 503 35 55 (Київський регіон), (048) 734 45 07 (Одеський регіон).

5.10   Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення. Зазначені зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.


[1]Ліцензія Держфінпослуг України на здійснення добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) АВ №500238 від 05.01.2010 р.  

[2]Йдеться про страхові ризики: Дорожньо-транспортна пригода, Протиправні дії третіх осіб, Пожежа, Стихійні лиха, Вплив предметів та Викрадення.

[3]Йдеться про повне КАСКО зі сплатою страхового платежу двома рівними частинами, розрахованими як страховий платіж, поділений на дві частини без застосування підвищувального коефіцієнта. При цьому перша частина страхового платежу сплачується одразу під час укладення Договору, а другу частину страхового платежу страхувальник має право не сплачувати, якщо з автомобілем не сталося страхових випадків. При настанні страхового випадку страхувальник для отримання страхового відшкодування повинен сплатити другу частину страхового платежу не залежно від суми збитку та не очікуючи кінцевої дати дії договору.

[4]під знижкою 5% до страхового тарифу на договір КАСКО - слід розуміти зменшення на 5% страхового тарифу розрахованого відповідно до базових страхових тарифів та коригуючих коефіцієнтів за програмою страхування ТДВ «СК «ВІДІ-Страхування».

[5]під знижкою 10%  слід розуміти зменшення на 10% страхового платежу за договором ОСЦПВВНТЗ  розрахованого відповідно до базових страхових тарифів. 

[6]Страховиком за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів виступає ПАТ «Страхова компанія «Українська страхова група» (ліцензія Держфінпослуг України АВ №594446 від 20.01.2012 р.) за  договором доручення.

До кінця акції залишилось:
Днів
Часов
Хвилин
секунд
Заповніть форму щоб прийняти участь в акції