Інформація, що розкривається ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ»
на виконання вимог частин першої та другої статті 12, частин першої та четвертої статті 121 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» станом на 01.01.2022

Назва Опис
1 Відомості про найменування

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ»

2 Інформація про торгівельні марки (знаки для товарів і послуг)

Свідоцтво на знаки для товарів і послуг № 227114 від 25.05.2017

Лист-погодження від 08.01.2019

3 Відомості про державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 № 647860

Дата запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 24.09.2007

Номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 1 070 102 0000 029970

Ідентифікаційний код 35429675

4 Відомості про місцезнаходження

08131, Київська область, Києво-Святошинський (Бучанський) район, село Софіївська Борщагівка, вулиця Велика Кільцева, будинок 56

5 Відомості про режим робочого часу

Робочі дні: понеділок-п′ятниця з 9:00-18:00 без перерви

Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні

6 Контактний телефон

+380 44 5033555

7 Адреса електронної пошти

info.insurance@vidi.ua

8 Відомості щодо включення до Державного реєстру фінансових установ

ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ» зареєстровано як фінансову установу відповідно до розпорядження Держфінпослуг

Дата прийняття та номер рішення про переоформлення свідоцтва: 26.02.2010 № 431-ПС

Реєстраційний номер 11102088

Свідоцтво про державну реєстрацію фінансової установи серія СТ № 511

Дата видачі свідоцтва 26.02.2010

Посилання на сайт Національного банку України для перевірки - https://kis.bank.gov.ua

9 Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи

Наглядова рада не утворювалася.

Виконавчий орган – Директор: Загреба Іван Миколайович

10 Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи

Відокремлені підрозділи відсутні

11 Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації

Провадження у справі про банкрутство не порушувалось, процедура санації не застосовувалась.

12 Рішення про ліквідацію

Рішення про ліквідацію не приймалось

13 Вебсайт

https://insurance.vidi.ua

Лист-погодження від 08.01.2019

Сертифікат про реєстрацію доменного імені

14 Перелік фінансових послуг
 1. Страхова діяльність у формі добровільного страхування від нещасних випадків:

 2. Страхова діяльність у формі добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного):

 3. Страхова діяльність у формі добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу):

 4. Страхова діяльність у формі добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ:

 5. Страхова діяльність у формі добровільного страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)]:

 6. Страхова діяльність у формі добровільного страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)]:

 7. Страхова діяльність у формі добровільного страхування фінансових ризиків:

 8. Страхова діяльність у формі добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту):

 9. Страхова діяльність у формі добровільного медичного страхування (безперервне страхування здоров’я):

 10. Страхова діяльність у формі добровільного страхування медичних витрат:

 11. Страхова діяльність у формі добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника):

Посилання на сайт Національного банку України для перевірки - https://kis.bank.gov.ua

Порядок та умови надання вказаних послуг в сфері страхування здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком. Загальні умови і порядок здійснення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно відповідно до вимог ЗУ «Про страхування». Конкретні умови страхування визначаються при укладенні договору страхування відповідно до законодавства.

15 Вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги

Вартість послуги у сфері страхування обчислюються страховиком актуарно (математично). Конкретна вартість послуги визначається у відповідності до затверджених Правил страхування (для конкретного виду добровільного страхування) та залежно від погоджених сторонами умов страхування, що мають значення для визначення вартості послуги (наприклад розміру страхової суми, франшизи, строку страхування) та зазначається в конкретному договорі страхування.

16 Загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками

Вартість послуги у сфері страхування визначається відповідності до затверджених Правил страхування (для конкретного виду добровільного страхування) та залежно від погоджених сторонами умов страхування, що мають значення для визначення вартості послуги (наприклад розміру страхової суми, франшизи, строку страхування) та зазначається в проєкті договору страхування.

Порядок сплати податків і зборів за рахунок клієнта в результаті отримання фінансової послуги здійснюється відповідно до чинного податкового законодавства.

Зокрема, відповідно до Податкового кодексу України та Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24.12.2010 № 997

«Про затвердження Порядку застосування підпунктів 165.1.27 та 165.1.28 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Податкового кодексу України щодо страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум та пенсійних виплат, отримуваних платником податку за договорами страхування, недержавного пенсійного забезпечення, пенсійного вкладу та довірчого управління» до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку не включається сума страхової виплати, страхового відшкодування або викупної суми, отримана платником податку від страховика-резидента за договором страхування, іншим, ніж довгострокове страхування життя (у тому числі страхування довічних пенсій) та недержавне пенсійне забезпечення, у разі виконання таких умов:

 1. При страхуванні майна платника податку:

  1. Під час страхування майна сума страхового відшкодування не може перевищувати вартість застрахованого майна, визначену за звичайними цінами на дату укладення страхового договору, збільшену на суму сплачених страхових платежів (страхових внесків, страхових премій).

   При цьому звичайна ціна застрахованого майна визначається в порядку, встановленому законом.

  2. У разі якщо сума страхового відшкодування перевищує вартість застрахованого майна, визначену за звичайними цінами на дату укладення договору страхування, збільшену на суму сплачених страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), податковий агент від суми такого перевищення утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за ставкою, визначеною у пункті 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу (18 відсотків бази оподаткування).

  3. Про суму здійснених виплат страхового відшкодування податкові агенти повідомляють органи державної податкової служби у складі податкової звітності за черговий податковий період.

 2. При страхуванні цивільної відповідальності платника податку:

  1. При страхуванні цивільної відповідальності платника податку сума страхового відшкодування, яка не включається до загального місячного або річного оподаткованого доходу платника податку, не може перевищувати розмір шкоди, фактично завданої вигодонабувачу (бенефіціару), яка визначається за звичайними цінами на дату такої страхової виплати.

  2. У разі якщо сума страхового відшкодування перевищує зазначений розмір шкоди, податковий агент від суми такого перевищення утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за ставкою, визначеною у пункті 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу (18 відсотків бази оподаткування).

17 Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг

За загальним правилом, відповідно до ст. 997 Цивільного кодексу України договір страхування припиняється у випадках, встановлених договором та законом.

Страхувальник або страховик може відмовитися від договору страхування у випадках, встановлених договором та законом.

Страхувальник або страховик зобов'язаний повідомити другу сторону про свій намір відмовитися від договору страхування не пізніш як за тридцять днів до припинення договору, якщо інше не встановлено договором.

Якщо страхувальник відмовився від договору страхування, страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення строку договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, та фактично здійснених страховиком страхових виплат.

Якщо відмова страхувальника від договору обумовлена порушенням умов договору страховиком, страховик повертає страхувальникові сплачені ним страхові платежі повністю.

Якщо страхувальник або страховик відмовився від договору страхування, договір припиняється.

За загальним правилом, відповідно до ст. 28 ЗУ «Про страхування» дія договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін.

Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування.

Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.

У разі дострокового припинення дії договору страхування, крім договору страхування життя, за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі, за умови дострокового припинення договору страхування.

Розрахунок сум, належних до повернення страхувальнику, здійснюється після врегулювання всіх заявлених за таким договором страхових випадків: прийняття рішень про виплату страхового відшкодування або про відмову у виплаті страхового відшкодування.

У разі сплати страхового платежу декількома частинами (в розстрочку), несплачені частини страхового платежу віднімаються від суми страхового платежу, належної до повернення страхувальнику

Конкретний порядок здійснення розрахунків з клієнтом внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги визначається в проекті договору.

У разі розірвання договору страхування зобов’язання сторін за цим договором припиняються.

18 Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору
19 Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій
20 Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується);

Не застосовується

21 Порядок внесення змін та доповнень до договору

Зміни до договору страхування вносяться за згодою страховика та страхувальника шляхом укладання додаткового договору до такого договору страхування.

22 Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги

-----------------------

23 Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг

ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ» чітко дотримується чинного законодавства, зокрема, у сферах захисту прав споживачів, надання фінансових послуг.

Споживачам надається вільний доступ до інформації про страхові послуги.

Можливий особистий прийом споживачів керівництвом компанії.

Будь-які спори щодо відносин, які походять з договору страхування чи виникають у зв’язку з ним, підлягають врегулюванню у досудовому порядку шляхом переговорів.

У випадку недосягнення згоди щодо врегулювання спірних питань, кожен споживач послуг ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ» має право звернутись зі скаргою до:

 • Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1);

 • Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області (08133, Київська обл., Києво-Святошинський (Бучанський) р-н, м. Вишневе, вул. Балукова, 22);

 • НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, телефон: +380 800 505 240). Інформацію про НБУ для захисту прав споживачів можна переглянути за наступними посиланнями:
  https://bank.gov.ua/ua/contacts
  https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection

 • також до суду за захистом своїх прав.

24 Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства.

ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ» несе відповідальність згідно чинного законодавства та умов договору.

За несвоєчасну виплату страхового відшкодування ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ» несе майнову відповідальність шляхом сплати страхувальнику неустойки (штрафу, пені) в розмірі, що передбачений договором страхування.

25 Адреса, за якою приймаються скарги споживачів

08131, Київська область, Києво-Святошинський (Бучанський) район, село Софіївська Борщагівка, вулиця Велика Кільцева, будинок 56

Електронна пошта: info.insurance@vidi.ua

Звернутися до ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ» зі скаргою можна шляхом:

 • направлення письмової скарги на адресу за місцезнаходженням ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ»;

 • направлення письмової скарги, що підписана електронним цифровим підписом на адресу електронної пошти ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ»;

 • безпосередньої подачі письмової скарги у відділі врегулювання ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ».

26 Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Адреса для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601.

Адреса для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601

Телефон: 0 800 505 240

Сайт: https://bank.gov.ua

27 Інформація про кількість акцій фінансової установи та розмір часток, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, а також перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи або належна їм кількість акцій фінансової установи перевищують 5 відсотків

Статутний капітал (його частка) не перебувають у власності членів виконавчого органу ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ».

Перелік осіб, частки яких у статутному капіталі ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ» перевищують 5 відсотків:

ТОВ «ВІДІ ЕЛІТ» (35534844, УКРАЇНА) – 9,5 відсотка;

ТОВ «ВІДІ-СКАЙ» (39195699, УКРАЇНА) – 9 відсотків;

ТОВ «ВІДІ-КРАЙ МОТОРЗ» (39195463, УКРАЇНА) – 9 відсотків;

ТОВ «ВІДІ ГРАНД» (39502491, УКРАЇНА) – 9 відсотків;

ТОВ «ВІДІ АВТОСТРАДА» (31607392, УКРАЇНА) – 9,5 відсотка;

ТОВ «ВІДІ ЕЛЕГАНС» (36304293, УКРАЇНА) – 9 відсотків;

ТОВ «ВІДІ АВЕНЮ» (35411322, УКРАЇНА) – 9 відсотків;

ТОВ «ВІДІ АРМАДА» (35520716, УКРАЇНА) – 9 відсотків;

ТОВ «ВІДІ-САНРАЙЗ» (39207955, УКРАЇНА) – 9 відсотків;

ТОВ «ВІДІ-СТАР» (39200640, УКРАЇНА) – 9 відсотків;

ТОВ «ВІДІ НОРДВЕЙ» (40252545, УКРАЇНА) – 9 відсотків.

ПЕРЕЛІК ОСІБ, ЯКІ НАДАЮТЬ ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ

Найменування/ПІБ Ідентифікаційний код/
реєстраційний номер облікової картки платника податків
Вид послуги Обсяг повноважень
1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГЕНТСТВО СТРАХОВОГО КОНСАЛТИНГУ» 31085752 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
2 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК» 21685166 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
3 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІДІ ПАЛЬМІРА» 35038593 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
4 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» 35591059 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
5 ФОП ГОЛОБОРОДЬКО ПАВЛО ВІТАЛІЙОВИЧ 3306400011 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
6 ФОП ГРИШКО ГАННА СЕРГІЇВНА 2826107869 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
7 ФОП ЗАЙЦЕВ ВІКТОР ВАДИМОВИЧ 3313710394 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
8 ФОП ЗАРАПІН КОСТЯНТИН ЛЕОНІДОВИЧ 3007821618 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
9 ФОП КОВАЛЕНКО МІЛА ІВАНІВНА 2610607464 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
10 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» 14361575 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
11 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДОБАНК» 09807862 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
12 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» 00032129 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
13 ФОП ПАВШЕНКО ЛЮДМИЛА ГЕНАДІЇВНА 2785400522 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
14 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕЖО СІТРОЕН Україна» 36872294 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
15 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» 14360570 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
16 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» 23697280 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
17 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РСІ ФАЙНЕНШИАЛ СЕРВІСИС ЮКРЕЙН» 35465410 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
18 ФОП СЕМКО ВЛАДИСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ 3139119374 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
19 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» 09806443 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
20 ФОП ШЕРСТЮК ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 3210120014 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
ПРАВИЛА СТРАХУВАННЯ
АРХІВ

Розкриття інформації за період до 01.01.2022

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

що розкривається ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ» на виконання вимог частини четвертої статті 121 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»
Назва Опис
1 Повне найменування фінансової установи Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ»
2 Ідентифікаційний код фінансової установи Код за ЄДРПОУ: 35429675
3 Місцезнаходження фінансової установи Код території за КОАТУУ: 3222486201, поштовий індекс 08131, Київська область, Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, вулиця Велика Кільцева, будинок 56.
4 Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою: 1. Добровільне страхування від нещасних випадків;
2. Добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного)
3. Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);
4. Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;
5. Добровільне страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)];
6. Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)];
7. Добровільне страхування фінансових ризиків;
8. Добровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту);
9. Добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров’я);
10. Добровільне страхування медичних витрат;
11. Добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника).
5 Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою) 1. Відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи:
Вказані учасники (засновники, акціонери) відсутні.
2. Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника):
Вказані юридичні особи відсутні.
3. Відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами – учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи):
Вказані юридичні або фізичні особи відсутні.
6 Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи: Наглядова рада не утворювалася. Виконавчий орган – Директор ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ»: Загреба Іван Миколайович.
7 Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи: Відокремлені підрозділи відсутні
8 Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі: 1. Ліцензія на право провадження Страхової діяльності у формі добровільного страхування від нещасних випадків; серія та номер: АВ 377350; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 13.11.2007 р. № 790-л; дата початку дії ліцензії: 15.11.2007 р.; дата переоформлення ліцензії: 05.01.2010 р.; серія та номер переоформленої ліцензії: АВ 500237; чинна ліцензія.
2. Ліцензія на право провадження Страхової діяльності у формі добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного); серія та номер: АВ 377351; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 13.11.2007 р. № 790-л; дата початку дії ліцензії: 15.11.2007 р.; дата переоформлення ліцензії: 05.01.2010 р.; серія та номер переоформленої ліцензії: АВ 500238; чинна ліцензія.
3. Ліцензія на право провадження Страхової діяльності у формі добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу); серія та номер: АВ 377352; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 13.11.2007 р. № 790-л; дата початку дії ліцензії: 15.11.2007 р.; дата переоформлення ліцензії: 05.01.2010 р.; серія та номер переоформленої ліцензії: АВ 500239; чинна ліцензія.
4. Ліцензія на право провадження Страхової діяльності у формі добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ; серія та номер: АВ 377353; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 13.11.2007 р. № 790-л; дата початку дії ліцензії: 15.11.2007 р.; дата переоформлення ліцензії: 05.01.2010 р.; серія та номер переоформленої ліцензії: АВ 500240; чинна ліцензія.
5. Ліцензія на право провадження Страхової діяльності у формі добровільного страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)]; серія та номер: АВ 377354; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 13.11.2007 р. № 790-л; дата початку дії ліцензії: 15.11.2007 р.; дата переоформлення ліцензії: 05.01.2010 р.; серія та номер переоформленої ліцензії: АВ 500241; чинна ліцензія.
6. Ліцензія на право провадження Страхової діяльності у формі добровільного страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)]; серія та номер: АВ 377355; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 13.11.2007 р. № 790-л; дата початку дії ліцензії: 15.11.2007 р.; дата переоформлення ліцензії: 05.01.2010 р.; серія та номер переоформленої ліцензії: АВ 500242; чинна ліцензія.
7. Ліцензія на право провадження Страхової діяльності у формі добровільного страхування фінансових ризиків; серія та номер: АВ 377356; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 13.11.2007 р. № 790-л; дата початку дії ліцензії: 15.11.2007 р.; дата переоформлення ліцензії: 05.01.2010 р.; серія та номер переоформленої ліцензії: АВ 500243; чинна ліцензія.
8. Ліцензія на право провадження Страхової діяльності у формі добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту); серія та номер: АВ 398493; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 01.07.2008 р. № 501-л; дата початку дії ліцензії: 03.07.2008 р.; дата переоформлення ліцензії: 05.01.2010 р.; серія та номер переоформленої ліцензії: АВ 500244; чинна ліцензія.
9. Ліцензія на право провадження Страхової діяльності у формі добровільного медичного страхування (безперервне страхування здоров’я); серія та номер: АВ 398494; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 01.07.2008 р. № 501-л; дата початку дії ліцензії: 03.07.2008 р.; дата переоформлення ліцензії: 05.01.2010 р.; серія та номер переоформленої ліцензії: АВ 500245; чинна ліцензія.
10. Ліцензія на право провадження Страхової діяльності у формі добровільного страхування медичних витрат; серія та номер: АВ 398495; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 01.07.2008 р. № 501-л; дата початку дії ліцензії: 03.07.2008 р.; дата переоформлення ліцензії: 05.01.2010 р.; серія та номер переоформленої ліцензії: АВ 500246; чинна ліцензія.
11. Ліцензія на право провадження Страхової діяльності у формі добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника); серія та номер: АВ 398496; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 01.07.2008 р. № 501-л; дата початку дії ліцензії: 03.07.2008 р.; дата переоформлення ліцензії: 05.01.2010 р.; серія та номер переоформленої ліцензії: АВ 500247; чинна ліцензія.
9 Річна фінансова та консолідована фінансова звітність Звітність СК "ВІДІ-СТРАХУВАННЯ" 2015 рік
Звітність СК "ВІДІ-СТРАХУВАННЯ" 2016 рік
Звітність СК "ВІДІ-СТРАХУВАННЯ" 2017 рік
Звітність СК "ВІДІ-СТРАХУВАННЯ" 2018 рік
Звітність СК "ВІДІ-СТРАХУВАННЯ" 2019 рік
Звітність СК "ВІДІ-СТРАХУВАННЯ" 2020 рік
10 Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи: Провадження про банкрутство не порушувалось, процедура санації не застосовувалась.
11 Рішення про ліквідацію фінансової установи: Рішення про ліквідацію не приймалось
12 Інша інформація про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону: (немає)
Правила добровільного страхування